Solární panely v sérii vs. paralelní: Výběr nejvhodnějšího způsobu zapojení

Solární panely v sérii vs. paralelní: Výběr nejvhodnějšího způsobu zapojení

Pokud jde o návrh solárního systému, jedním zásadním rozhodnutím je určení způsobu připojení solárních panelů. Dvě běžné konfigurace pro připojení solárních panelů jsou sériové připojení a paralelní připojení. Sériové zapojení je často preferováno, když je potřeba vyšší výstupní napětí, např. pro nabíjení baterií popř mřížkové systémy. Na druhou stranu je paralelní zapojení vhodné pro aplikace vyžadující vyšší proudový výstup nebo zvýšenou spolehlivost systému, zejména v prostředích náchylných k zastínění nebo částečným překážkám.

Co je sériové zapojení solárních panelů?

V oblasti solárních energetických systémů se sériové spojení týká propojení více solárních panelů dohromady způsobem, kdy je kladný pól jednoho panelu připojen k zápornému pólu dalšího panelu a tak dále. Tato konfigurace vytváří jedinou cestu pro tok elektrického proudu, přičemž celkové napětí na všech panelech je aditivní.

Uvažujme například scénář, kdy máte tři solární panely, z nichž každý produkuje 12 voltů. Pokud jsou tyto panely zapojeny do série, celkový výstupní napětí systému by byl 36 voltů (12 voltů + 12 voltů + 12 voltů). Aktuální výkon by však zůstal stejný jako u jednotlivého panelu.

To znamená, že celkový výkon systému je určen napětím vynásobeným proudem. V tomto příkladu, zatímco výstupní napětí se zvyšuje v sériovém zapojení, proud zůstává konstantní, což má za následek celkové zvýšení výstupního výkonu ve srovnání s jedním panelem.

Výhody a nevýhody sériového zapojení

Výhody:

 1. Zvýšený výstupní napětí: Jednou z hlavních výhod sériového zapojení je kumulativní zvýšení napětí na připojených solárních panelech. Tento výstup s vyšším napětím je výhodný pro aplikace vyžadující vyšší úrovně napětí, jako je nabíjení baterií nebo napájení střídače vázané na síť. Zapojením panelů do série je možné dosáhnout požadované úrovně napětí bez potřeby dalších komponent, jako jsou zesilovače napětí.

 2. Efektivní využití prostoru: Sériové připojení umožňuje efektivní využití dostupného prostoru, zejména v instalacích s omezeným prostorem. Uspořádáním panelů do série je možné maximalizovat využití střech nebo jiných oblastí s omezeným prostorem a přitom dosáhnout požadovaného výstupního napětí.

 3. Zjednodušené zapojení: Vzhledem k tomu, že sériové zapojení zahrnuje propojení panelů lineárním způsobem, jsou požadavky na zapojení relativně jednoduché a přímočaré. Toto zjednodušení může snížit dobu instalace a náklady na pracovní sílu, díky čemuž je sériové připojení atraktivní možností pro rezidenční a komerční solární instalace.

Nevýhody:

 1. Náchylnost na stínění: Snad nejvýraznější nevýhodou sériového zapojení je jeho náchylnost k zastínění nebo nedostatečnému výkonu jednotlivých panelů. Jak již bylo zmíněno dříve, pokud je jeden panel v řadě zastíněn nebo dojde k poklesu výkonu v důsledku znečištění nebo poruchy, může to výrazně ovlivnit výkon celé struny. To může vést ke snížení celkové produkce energie a účinnosti, zejména v instalacích náchylných k zastínění blízkými objekty nebo stavbami.

 2. Omezená flexibilita návrhu: Sériové připojení omezuje flexibilitu návrhu systému, zejména pokud jde o nesoulad panelů nebo různé podmínky slunečního záření. Protože proudový výstup zůstává konstantní napříč všemi panely v sérii, jakýkoli pokles výstupního proudu z jednoho panelu ovlivní výkon celého řetězce. Toto omezení může ztížit optimalizaci výkonu systému v instalacích s různými orientacemi panelů, úhly naklonění nebo vzory stínování.

 3. Bezpečnostní obavy: Sériové připojení představuje bezpečnostní obavy související s vyššími úrovněmi napětí generovanými v poli solárních panelů. Instalační pracovníci a pracovníci údržby musí přijmout vhodná opatření ke zmírnění rizik spojených s vysokonapěťovými systémy, včetně řádné izolace, uzemnění a dodržování bezpečnostních protokolů během činností instalace, údržby a oprav.

Kdy byste měli zvolit sériové připojení pro solární panely?

Rozhodnutí použít sériové připojení pro solární panely závisí na různých faktorech, včetně specifických požadavků solárního systému, podmínek na místě a cílů projektu. I když sériové připojení nabízí určité výhody, nemusí být vždy tou nejvhodnější volbou pro každou situaci. Zde jsou některé scénáře, kde může být preferovanou volbou sériové připojení:

 1. Požadavky na vysoké napětí: Pokud váš solární systém vyžaduje vyšší výstupní napětí, aby splnil požadavky na napětí solární baterie, solární invertory, nebo mřížkové systémy, sériové zapojení může být ideálním řešením. Zapojením panelů do série můžete dosáhnout požadované úrovně napětí bez potřeby dalších komponentů, jako jsou zesilovače napětí nebo transformátory.

 2. Omezená prostorová dostupnost: V instalacích s omezeným prostorem, jako jsou obytné střechy nebo městské prostředí, sériové připojení umožňuje efektivní využití dostupného prostoru. Uspořádáním panelů v sérii můžete maximalizovat využití omezeného prostoru a zároveň dosáhnout požadovaného výstupního napětí pro systém.

 3. Konzistentní podmínky slunečního světla: Sériové připojení je vhodné pro instalace s konzistentním slunečním zářením, kde je nepravděpodobné, že by došlo k zastínění nebo nesouladu panelů. V místech s dostatkem slunečního světla a minimálním zastíněním blízkými objekty nebo strukturami může sériové připojení maximalizovat produkci energie a účinnost bez významných omezení výkonu.

 4. Zjednodušené zapojení a instalace: Sériové připojení nabízí zjednodušené zapojení a instalaci ve srovnání s paralelním připojením, což z něj činí preferovanou volbu pro instalace, kde je prioritou snadná instalace a snížené náklady na pracovní sílu. S menším počtem potřebných kabelových připojení může sériové připojení zefektivnit proces instalace a minimalizovat riziko chyb nebo komplikací v kabeláži.

Co je paralelní připojení solárních panelů?

Při paralelním zapojení solárních panelů je každý panel jednotlivě připojen ke společnému kladnému vodiči a společnému zápornému vodiči. Toto nastavení vytváří několik cest pro tok elektrického proudu, přičemž každý panel přispívá svým proudovým výstupem do celého systému.

Uvažujme například scénář, kdy máte tři solární panely, z nichž každý produkuje 10 ampérů proudu. Pokud jsou tyto panely zapojeny paralelně, celkový proudový výstup systému by byl 30 ampérů (10 ampérů + 10 ampérů + 10 ampérů). Napěťový výstup však zůstává stejný jako u jednotlivého panelu.

Paralelní připojení umožňuje zvýšený proudový výstup při zachování stejné úrovně napětí v celém poli. To může být výhodné ve scénářích, kdy solární systém potřebuje odpovídat vyšším proudovým požadavkům, jako je napájení vysoce náročných elektrických spotřebičů nebo zařízení.

Paralelní připojení navíc nabízí redundanci a odolnost proti poruchám, protože každý panel funguje nezávisle na ostatních. Pokud jeden panel v paralelním poli zaznamená stínování nebo nedostatečný výkon, dopad na celkový systém je minimální, protože zbývající panely nadále přispívají k celkovému proudovému výstupu.

Výhody a nevýhody paralelního připojení

Výhody:

 1. Zvýšený proudový výstup: Jednou z hlavních výhod paralelního připojení je schopnost zvýšit celkový proudový výstup pole solárních panelů. Paralelním propojením panelů přispívá každý panel svým proudovým výstupem do celého systému, což má za následek vyšší celkový proudový výstup ve srovnání s jedním panelem. Tento zvýšený proudový výstup je výhodný pro aplikace vyžadující vyšší úrovně výkonu nebo pro napájení vysoce náročných elektrických spotřebičů nebo zařízení.

 2. Redundance a odolnost proti chybám: Paralelní připojení nabízí redundanci a odolnost proti chybám, protože každý panel funguje nezávisle na ostatních. Pokud jeden panel v paralelním poli zaznamená stínování, znečištění nebo nedostatečný výkon, dopad na celý systém je minimální, protože zbývající panely nadále přispívají k celkovému proudovému výstupu. To zvyšuje spolehlivost a odolnost systému, zejména v prostředích náchylných k zastínění nebo proměnlivým slunečním podmínkám.

 3. Flexibilita při návrhu systému: Paralelní připojení poskytuje větší flexibilitu při návrhu systému ve srovnání se sériovým připojením. Vzhledem k tomu, že každý panel funguje nezávisle, je snazší přizpůsobit se variacím orientace solárního panelu, úhel náklonu a podmínky zastínění. Tato flexibilita umožňuje optimalizaci výkonu systému a výroby energie v různých instalačních prostředích, včetně obytných střech, komerčních budov a aplikací mimo síť.

Nevýhody:

 1. Složité zapojení a instalace: Paralelní zapojení zahrnuje složitější zapojení a instalaci ve srovnání se sériovým zapojením, zejména u větších polí solárních panelů. Každý panel musí být samostatně zapojen ke společným kladným a záporným vodičům, což vyžaduje pečlivé plánování a koordinaci, aby bylo zajištěno správné připojení a vyrovnání. Tato složitost může zvýšit dobu instalace a náklady na pracovní sílu, zejména u instalací s velkým počtem panelů.

 2. Potenciál pro nesoulad napětí: Při paralelním zapojení existuje riziko nesouladu napětí mezi panely, zejména pokud panely nejsou dobře přizpůsobeny z hlediska specifikací. Nesoulad napětí může vést k nerovnoměrnému rozložení proudu mezi panely, což snižuje celkovou účinnost systému. Správné přizpůsobení panelů a zajištění kvality jsou zásadní pro zmírnění tohoto rizika a zajištění optimálního výkonu systému.

 3. Řízení omezeného napětí: Na rozdíl od sériového připojení nenabízí paralelní připojení kontrolu nad celkovým výstupním napětím systému. Zatímco paralelní připojení zvyšuje proudový výstup, napětí zůstává stejné jako u jednotlivého panelu. Toto omezení může být nevýhodné v aplikacích vyžadujících specifické úrovně napětí, jako je nabíjení baterií nebo napájení do měničů připojených k síti.

Sériové připojení vs paralelní připojení: Výběr správné konfigurace

Pokud jde o připojení solárních panelů ve fotovoltaickém systému, sériové i paralelní připojení nabízí jedinečné výhody a nevýhody. Pochopení rozdílů mezi těmito dvěma konfiguracemi je zásadní pro výběr nejvhodnější možnosti na základě konkrétních požadavků a omezení projektu.

1. Napěťový a proudový výstup:

 • Sériové připojení: Zvyšuje celkové výstupní napětí při zachování konstantního proudu. Napětí mezi panely se sčítá, což je vhodné pro aplikace vyžadující vyšší napětí, jako je nabíjení baterií nebo systémy připojené k síti.
 • Paralelní připojení: Zvyšuje celkový proudový výstup při zachování konstantního napětí. Každý panel přispívá svým proudovým výstupem, což je výhodné pro aplikace vyžadující vyšší proudové úrovně nebo pro napájení zařízení s vysokou poptávkou.

2. Výkon v podmínkách stínování:

 • Sériové zapojení: Citlivé na zastínění nebo nedostatečnou výkonnost jednotlivých panelů, protože nejslabší panel ovlivňuje výkon celého řetězce.
 • Paralelní připojení: Nabízí redundanci a odolnost proti chybám, protože stínování nebo nedostatečný výkon jednoho panelu má minimální dopad na celkový výkon systému.

3. Flexibilita v návrhu systému:

 • Sériové připojení: Omezená flexibilita díky jednotnému toku proudu napříč všemi panely, což je náročné na optimalizaci výkonu v instalacích s různými vzory nebo orientacemi stínění.
 • Paralelní připojení: Větší flexibilita v návrhu systému, snadnější přizpůsobení se změnám orientace panelu, úhlu náklonu a podmínek zastínění.

4. Složitost a náklady na instalaci:

 • Sériové připojení: Zjednodušené zapojení a instalace ve srovnání s paralelním připojením, vhodné pro instalace, kde je prioritou snadná instalace.
 • Paralelní připojení: Složitější kabeláž a instalace, zejména ve větších polích, mohou prodloužit dobu instalace a náklady na práci.

5. Řízení napětí a optimalizace systému:

 • Sériové připojení: Nabízí kontrolu nad celkovým výstupním napětím, což je výhodné pro aplikace vyžadující specifické úrovně napětí.
 • Paralelní připojení: Omezené řízení napětí, napětí zůstává stejné jako u jednotlivého panelu, nemusí být vhodné pro aplikace s přísnými požadavky na napětí.

Případové studie a příklady ze skutečného světa

 1. Název projektu: Instalace solární energie SolarCity na Havaji

  • Místo: Havaj, USA
  • Konfigurace připojení: Sériové připojení
  • Popis: SolarCity, dceřiná společnost Tesly, instalovala masivní solární systém na Havaji pomocí sériového zapojení. Tato instalace byla navržena tak, aby maximalizovala výstupní napětí a splnila vysoké energetické nároky havajských ostrovů. Zapojením solárních panelů do série se SolarCity podařilo dosáhnout optimální účinnosti a využít bohaté sluneční světlo dostupné v regionu. Navzdory občasnému zastínění mraky nebo vegetací zajistila konfigurace sériového zapojení konzistentní produkci energie, což přispělo k přechodu Havaje na obnovitelné zdroje energie.
 2. Název projektu: Victoria's Gannawarra Solar Farm

  • Místo: Victoria, Austrálie
  • Konfigurace připojení: Paralelní připojení
  • Popis: Solární farma Gannawarra ve Victorii v Austrálii je jednou z největších solárních instalací v zemi. Tato solární farma využívá paralelní připojení k optimalizaci výroby energie a spolehlivosti systému. Paralelním připojením solárních panelů byli vývojáři projektu schopni zmírnit dopad zastínění a dosáhnout konzistentního proudového výkonu v celém areálu. Tato konfigurace poskytuje redundanci a odolnost proti poruchám a zajišťuje nepřerušovanou výrobu energie i v případě částečného zastínění nebo poruch panelu.
 3. Název projektu: Solární instalace mimo síť ve venkovské Indii

  • Místo: Rural India
  • Konfigurace připojení: sériové připojení a paralelní připojení
  • Popis: Ve venkovských oblastech Indie, kde je omezený přístup k elektřině, hrají mimosíťové solární instalace klíčovou roli při poskytování spolehlivých zdrojů energie. Tyto instalace často využívají kombinaci sériového a paralelního připojení k optimalizaci výroby energie a odolnosti systému. Sériové připojení se používá ke zvýšení výstupního napětí, zatímco paralelní připojení zvyšuje spolehlivost systému tím, že poskytuje redundanci a odolnost proti chybám. Tato hybridní konfigurace zajišťuje konzistentní napájení vzdálených komunit, zlepšuje životní úroveň a ekonomické příležitosti.
Změny účinnosti solárních panelů v průběhu času vysvětleny (a jak to zlepšit)

Změny účinnosti solárních panelů v průběhu času vysvětleny (a jak to zlepšit)

Solární sledovače: Znáte je?

Solární sledovače: Znáte je?

Prázdný obsah. Vyberte článek pro náhled

Získejte bezplatné řešení

Pro Váš Projekt

Můžeme vám zdarma přizpůsobit vaše vlastní řešení

kontaktujte nás