Kalkulačka velikosti měniče solárních panelů

Kalkulačka velikosti měniče solárních panelů

Srdcem každého solárního systému je solární invertor, klíčová součást zodpovědná za přeměnu stejnosměrného proudu (DC) generovaného solárními panely na střídavý proud (AC) vhodný pro použití v domácnosti nebo síti. Velikost solárního invertoru však hraje klíčovou roli v celkové účinnosti a výkonu systému.

V tomto obsáhlém průvodci se ponoříme do složitostí solární invertor dimenzování a prozkoumejte důležitost výběru správné velikosti vašich solárních panelů.

1. Proč je velikost měniče kritická?

Projekt velikost měniče v solárním systému je kritický kvůli jeho přímému vlivu na výkon a účinnost systému. Střídače jsou zodpovědné za přeměnu stejnosměrné elektřiny generované solárními panely na použitelnou střídavou elektřinu pro napájení domácích spotřebičů nebo napájení do sítě. Velikost střídače určuje jeho kapacitu efektivně zvládat výkon ze solárních panelů.

Když velikost měniče není adekvátně přizpůsobena kapacitě solárních panelů, může to vést k různým výkonnostním problémům. Například poddimenzovaný střídač nemusí být schopen zvládnout maximální výstupní výkon solární panelycož má za následek ztráty energie a sníženou účinnost. Na druhou stranu může předimenzovaný střídač pracovat neefektivně při nižších úrovních výkonu, což vede k plýtvání energií a zvýšeným provozním nákladům.

Možné problémy vyplývající z nesprávné velikosti měniče

Neodpovídající velikost střídače může v solárním systému způsobit několik problémů. Jedním z běžných problémů je snížený energetický výtěžek, kdy systém nedokáže generovat očekávané množství elektřiny kvůli neefektivní přeměně energie. To může vést ke snížení úspor na účtech za elektřinu a delší době návratnosti investice do solární energie.

Neodpovídající velikost měniče může ovlivnit celkovou spolehlivost a životnost systému. Neadekvátní dimenzování může vystavit měnič nadměrnému namáhání a teplu, což vede k předčasnému selhání a nutnosti nákladných oprav nebo výměn. Naopak u předimenzovaných měničů může docházet k častému zapínání a vypínání, což zvyšuje opotřebení součástí a snižuje jejich životnost.

Kromě problémů s výkonem a spolehlivostí může mít na bezpečnost dopad i neodpovídající velikost měniče. Neefektivní provoz střídače může mít za následek kolísání napětí a harmonické zkreslení v elektrickém systému, což představuje riziko elektrického požáru nebo poškození citlivých elektronických zařízení.

Jak vypočítat velikost měniče solárního panelu (dvě metody)

Výpočetní vzorec

Výpočet kapacity měniče:

P(inv)=P(zatížení)*SF

Kde P(inv) je kapacita měniče, P(load) je výkon zátěže a SF je bezpečnostní faktor, který obvykle nabývá hodnoty mezi 1.2 a 1.5.

Výpočty velikosti jističe:

CB(velikost)=I(inv)*1.25

kde CB(velikost) je velikost jističe a I(inv) je proudový výstup střídače.

Výpočet kapacity baterie (pokud je systém mimo síť).

C(batt)={P(zatížení)*H(autonomie)}÷{V(batt)×DOD}
Kde C(batt) je kapacita baterie, H(autonomy)} je autonomie vyžadovaná systémem v hodinách, V(batt) je napětí baterie a ( DOD ) je hloubka vybití baterie.

Příklad:

Metoda 1

Za předpokladu, že máte domácí napájecí systém se zátěžovým výkonem 5 kilowattů (KW), musíte vypočítat vhodnou kapacitu střídače a velikost jističe.

Výpočet kapacity střídače: Nejprve musíme určit kapacitu střídače. Pokud použijeme bezpečnostní faktor (SF) 1.2 (pro většinu obytných aplikací), vzorec je následující:

P(inv) = P(zatížení) * SF = 5KW × 1.2 = 6KW

Potřebujete tedy měnič s výkonem alespoň 6 kW.

Dimenzování jističe: Za předpokladu, že maximální výstupní proud měniče, I(inv), je 25 ampér (A), je vzorec pro dimenzování jističe následující:

CB(velikost)=I(inv)*1.25=25A×1.25 = 31.25A

Proto potřebujete jistič alespoň 31.25A. Obvykle volíme další standardní velikost dostupnou na trhu, jako je 32A nebo 35A.

Metoda 2

Aniž byste znali účinnost střídače, můžete k odhadu použít společnou hodnotu účinnosti. Typicky mají invertory pro domácnosti účinnost v rozmezí 80 % až 85 %, zatímco invertory komerční nebo průmyslové třídy mohou mít účinnost mezi 90 % a 95 %1. Pokud neexistují žádné konkrétní údaje o účinnosti, lze pro výpočty použít konzervativní odhad, například 85 %.

Za předpokladu, že máte domácí napájecí systém se zátěžovým výkonem 5 kilowattů (KW), musíte vypočítat vhodnou kapacitu střídače a velikost jističe.

Výpočet kapacity střídače: Nejprve musíme určit kapacitu střídače. Pokud použijeme bezpečnostní faktor (SF) 1.2 (pro většinu obytných aplikací), vzorec je následující:

Určete výkon zátěže.

Předpokládejme, že výkon zátěže ( P_{load} ) je 5 kilowattů (KW).

Vyberte zobecněnou hodnotu účinnosti.

Předpokládejme, že účinnost měniče (η ) je 85 %.

Vypočítejte kapacitu měniče.

P(inv)=P(zatížení)÷η=5KW÷0.85≈5.88KW

Takže, aniž byste znali konkrétní účinnost měniče, možná budete potřebovat měnič s kapacitou blízkou 6KW pro zátěž 5KW.

Dodržováním pokynů uvedených v této příručce a využitím dostupných nástrojů a zdrojů si můžete s jistotou vybrat správnou velikost solárního invertoru pro váš systém, maximalizovat výrobu energie a úspory a využívat výhod čisté, obnovitelné solární energie po mnoho let. Přijít.

Odstraňování problémů se solárními invertory: Průvodce opravami, který si musíte přečíst

Odstraňování problémů se solárními invertory: Průvodce opravami, který si musíte přečíst

Provoz klimatizace se solární energií: Odpovědi na vaše otázky a potřeby

Provoz klimatizace se solární energií: Odpovědi na vaše otázky a potřeby

Prázdný obsah. Vyberte článek pro náhled

Získejte bezplatné řešení

Pro Váš Projekt

Můžeme vám zdarma přizpůsobit vaše vlastní řešení

kontaktujte nás